POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Lombard-Komis Marlena Laufenberg.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lombard-Komis Marlena Laufenberg  z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Aleja 23 Stycznia 50 , NIP. 876-231-02-46, REGON 340152347.

Kontakt w sprawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia to osobiście pod adresem Aleja 23 Stycznia 50, 86-300 Grudziądz lub drogą mailową biuro@lombard-grudziadz.pl.

 

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg  dane obejmują: imię i nazwisko,adres, numer dowodu osobistego lub pesel,  nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg wykonania zawartej przez Państwa z Lombardem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard-Komis Marlena Laufenberg, a także wykonania ciążących na Lombardzie  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Lombard-Komis Marlena Laufenberg umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombard., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Lombard działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Lombard ciążącego na Lomardzie obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOMBARD-GRUDZIADZ.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.lombard-grudziadz.pl/sklep (dalej „Sklep lombard-grudziadz.pl” lub „Sklep”) (dalej „Regulamin”), prowadzonego przez LOMBARD - KOMIS MARLENA LAUFENBERG z siedzibą w Grudziądzu przy al. 23 Stycznia 50, posiadającej numer NIP 8762310246, Regon 340152347, e-mail lobardgrudziadz@interia.pl, nr telefonu +48 56 46 224 36, (dalej „Lombard-grudziadz.pl” lub Sprzedawca).

2. Regulamin określa: (i) zasady świadczenia usług przez Lombard-grudziadz.pl na rzecz klientów; oraz (ii) zasady korzystania ze Sklepu przez klientów.

 

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

 - przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,

 - włączona obsługa cookies,

 - włączona obsługa Javascript.

 

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze  Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a. umożliwienie zawierania umów w Sklepie

b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie

c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.

 

4. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ppkt b) i c) powyżej.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: lombardgrudziadz@interia.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

6. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

7. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

 

§ 3

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.lombard-grudziadz.pl/sklep(dalej „Sklep”).

2.  W celu złożenia zamówienia użytkownik („Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.

3.  Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Lombard-grudziadz.pl na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i  przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności w przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.  Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji  decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia: (i) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia; (ii) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; lub (iii) anulowanie całości zamówienia).

 

§ 4

PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane: (I)  w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line); (II) przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink) na konto 71 9484 1033 2300 0303 1544 0001 Bank Spółdzielczy Brodnica; (III) zapłaty kartą płatniczą  lub (IV) przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

2.  Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem) odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU obsługiwanego przez spółkę PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Klienta.

3.  PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.

4.  Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.

5.     W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.

6.  Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Systemu PayU.

7. Klient Sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowania zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej- na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku, a (iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

8. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

§ 5

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

1.1.  wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub poprzez rejestracji w Sklepie;

1.2. odbiór osobisty towaru w stacjonarnym punkcie Lombard Stówka, mieszczącym się przy ul. 23 Stycznia 50 w Grudziądzu.

2. Wysyłka towaru,  o której mowa w ust. 1.1 powyżej, następuje w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Lombard-grudziadz.pl od PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na terenie Polski, Europy, USA oraz Kanady.

3. Wysyłka towaru,  o której mowa w ust. 1.1 powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia: (i) przesyłki kurierskiej zwykłej; lub (ii) przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).

4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w stacjonarnym Lombardzie Stówka, o którym mowa w ust. 1.2 powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez Lombard-stowka.pl od PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym regulaminem Sklepu.

6. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu. Zmiany cen nie rzutują na umowy zawarte z Klientami przed ich zmianą.

CENNIK

Sposób wysyłki

Po wpłacie

Płatność przy odbiorze

Czas

Odbiór osobisty

0 zł

0 zł

-

Przesyłka kurierska

17,00 zł

20,00 zł

24 godziny robocze

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę (Lombard Stówka. z siedzibą w Grudziądzu przy al. 23 Stycznia 50, e-mail:lombardgrudziadz@interia.pl) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: Lombard Stówka, al. 23 Stycznia 50 86-360 Grudziądz niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia , w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. '

 

§ 7

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.    Produkty oferowane w sklepie są używane.

2.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez zgodnych z opisem.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Lombard Stówka, al. 23 Stycznia 50 86-360 Grudziądz z dopiskiem: „Reklamacja” lub doręczyć osobiście do Lombardu Stówka

5.  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody.

7. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez firmę LOMBARD - KOMIS MARLENA LAUFENBERG, z siedzibą przy ulicy al. 23 Stycznia 50 w Grudziądzu w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

2. Administratorem tych danych jest firma LOMBARD - KOMIS MARLENA LAUFENBERG (adres siedziby jak wyżej).

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.  

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Lombard, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny:lombardgrudziadz@interia.pl

5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

7. Lombard Stówka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Lombard Stówka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu

8.  Lombard Stówka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Sklep dostępna jest na stronie www.lombard-grudziadz.pl

11. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10. października 2015 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy - do pobrania

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

- Data zawarcia umowy/odbioru towaru

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

Jesteśmy na Tablica.pl                                                             

Mamy 100 % pozytywnych komentarzy!
Sprawdź nasze aukcje